Let 's Enjoy with GenEd Fair Online

Change & Share

GenEd คืออะไร

GenEd คืออะไร

การจัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้หลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ต้องมีองค์ประกอบของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป อย่างน้อย 30 หน่วยกิต ในทุกหลักสูตร
 –  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สหศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม
 –  มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้และทักษะนอกเหนือจากศาสตร์ ในวิชาชีพรวมถึงการนำสิ่งที่เรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ปัจจุบันการปรับแก้ไขกำหนดเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 สำหรับทุก ๆ หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของประเทศไทย

ดูวีดีโอทีนี่

การเรียนแบบ GenEd

การจัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
กำหนดให้หลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ต้องมีองค์ประกอบของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป อย่างน้อย 30 หน่วยกิต ในทุกหลักสูตร
โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้และทักษะนอกเหนือจากศาสตร์ ในวิชาชีพรวมถึงการนำสิ่งที่เรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ปัจจุบันการปรับแก้ไขกำหนดเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 สำหรับทุก ๆ หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของประเทศไทย

การจัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้หลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ต้องมีองค์ประกอบของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
อย่างน้อย 30 หน่วยกิต ในทุกหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้และทักษะนอกเหนือจากศาสตร์
ในวิชาชีพรวมถึงการนำสิ่งที่เรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ปัจจุบันการปรับแก้ไขกำหนดเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 สำหรับทุก ๆ หลักสูตร
ในระดับปริญญาตรีของประเทศไทย

Online

Blended Learning

ปัจจุบันการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป โดยมีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพิ่มเข้ามาใชในการเรียน แบบ Online และ เรียนแบบผสมผสาน ฺBlended Learning มากขึ้น จึงมีการปรับนำหลักสูตรและบทเรียน Online ต่างๆ เข้ามาเสริมในรายวิชาเพื่อพัฒนา Life Skills ให้นิสิตพร้อมรับมือกับโลกอนาคตอีกด้วย

เรียน GenEd อย่างไร

"เรียนจบ GenEd ต้องมี 3 ข้อนี้"

เรียนครบ 4 หมวดหมู่

เลือกลง GenEd 4 หมวด หมวดละ 3 หน่วยกิต

–  สังคมศาสตร์     

  –  มนุษยศาสตร์

  – สหศาสตร์   

  – วิทยาศาสตร์ กับ คณิตศาสตร์

เรียน Free Electives 6 หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี Free Electives นิสิตสามารถลงเรียนวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในจุฬาฯ ​

เรียน GenEd ไม่ซ้ำกับวิชาคณะ

ห้ามลงวิชา GenEd ที่ทางคณะของตนเป็นผู้สอน ให้ลงวิชาเลือกที่สังกัดกับคณะอื่น ๆ แทน​

เลือกวิชา GenEd อย่างไร

"เลือกวิชา ให้ตรงใจ ตาม 4 ทางนี้"

เลือกตาม

ความนิยม

เลือกตาม

ความสนใจ

เลือกตาม

ตารางสอน

เลือกตาม

ความเห็นรุ่นพี่

ความร่วมมือทางการศึกษา

"Learn Anywhere Anytime"

GenEd x PACRIM

  • หลักสูตรพิเศษที่มาเสริมสร้าง Life Skills ให้นิสิตพร้อมรับมือกับโลกอนาคตด้วย “The 7-Habits” ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาผู้นำได้รับจากองค์กรทั่วโลก

GenEd x SkillLane

  • นิสิตที่ลงทะเบียนวิชาที่ระบุเท่านั้น จะสามารถเข้าถึงเนื้อสำหรับรายวิชานั้นได้ โดยเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ genedchula.skilllane.com จำนวน 13 วิชา

GenEd MOOCs

เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัดกับ คอร์สออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ใครๆก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ที่มาพร้อมกับ 4 วิชา GenEd และวิชาต่างๆ มากมาย

GenEd x PACRIM

0296112 LEARNING AND EMBRACING LIFE SKILLS เรียนให้รู้ อยู่ให้เป็น ทักษะชีวิตแห่งอนาคต

วิชา GenEd ใหม่ล่าสุด จากจุฬาฯ ที่จะช่วยฝึก Life Skills ให้น้องๆ มีชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้าน ผ่านหลักการ “7 Habits” หลักการพัฒนาผู้นำที่ได้การยอมรับจากองค์กรทั่วโลก โดยจุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งแรก ที่ได้นำหลักสูตรนี้มาให้นิสิตจุฬาฯ ได้เรียนก่อนใคร ในรูปแบบออนไลน์

GenEd x SkillLane

GenEd MOOCs ​

GenEd New Normal
Online Learning

"Learn Anywhere Anytime"

GenEd SkillLane.com

  • นิสิตที่ลงทะเบียนวิชาที่ระบุเท่านั้น จะสามารถเข้าถึงเนื้อสำหรับรายวิชานั้นได้ โดยเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ genedchula.skilllane.com จำนวน 13 วิชา
  •  

วิชาที่น่าสนใจ

– 0201108 ครอบครัวสัมพันธ์ (FAMILY RELATIONS)
– 0201283 การตายอย่างมีคุณภาพ (BEAUTIFUL DEATH)
– 0201285 สังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพพืช (ECON SOC PLANT)
– 0296110 มนุษย์กับนิเวศวิถีในบริบทโลกาภิวัตน์ (HU ECO GLOBAL)
– 0298112 หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล (GEN PRIN HAL FOOD)
– 2200330 พระไตรปิฎกกับวิถีชีวิต (TIPITAKA LIFE)
– 2305108 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน (BIOTECH DAILY LIFE)
– 2746292 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (EDU SUS ED)
– 3010101 ยากับชีวิตประจำวัน (DRUG DAILY LIFE)
– 3600204 เพศศาสตร์สุขภาพ (HLTH SEXUALITY)
– 3600207 การดำรงชีวิตอย่างผาสุก (HLTH LIVING)
– 3600209 การดูแลในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (EMER DISAS CARE)
– 3800101 จิตวิทยาทั่วไป (GEN PSY)
3600208 ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสุขภาพ (TOB ALC HLTH)
2303165 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (MAN & ENVIRONMENT)
2305103 พืชเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (PL BETTER LIFE)

GenEd MOOCs

- 0295105 คนรักสัตว์เลี้ยง (PET LOVERS)

- 0295106 สุขภาพดีกับการยืดอายุขัย (WELL LIFE EXT)

- 3503101 เพลงคลาสสิกบนจอเงินและจอแก้ว (CL MUS SCRN)

- 3503111 ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์ (INTRO CLASSIC MUS)

CUVIP

Anyone can learn Anywhere

CUVIP เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น ย่อมาจากคำว่า Chulalongkorn University Values Integration Program อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Video

แนะนำ CUVIP

กิจกรรม CUVIP เดือน มกราคม

กิจกรรม CUVIP
เดือน มกราคม

ตัวอย่างประสบการณ์ CUVIP

Video

Video

คุณพัชรินทร์

คุณปรีดา

Video

Video

อาจารย์สันทัด

คุณนล คุณณพกมล

เรียน CUVIP ออนไลน์ที่ไหนก็ได้

เรียน CUVIP ออนไลน์
ที่ไหนก็ได้

เรียนเนื้อหา CUVIP ตามวิชาที่ลงทะเบียน ผ่านแพลตฟอร์ม SkillLane

GenEd Micro Credit

"LifeLong Learning"

การศึกษาไร้ข้อจำกัด... ด้วย GenEd Micro Credit

                    หน่วยกิตย่อย (GenEd Micro Credit) หมายถึง ระบบสะสมหน่วยกิตย่อยสำหรับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ  กิจกรรมนอกหลักสูตร CUVIP และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ของศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   โดยผู้เรียนสามารถเก็บสะสมผลการเรียนและผลการเรียนรู้ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank System) และใช้เทียบโอนผลการเรียนดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เพื่อการศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาที่สนใจ การเพิ่มวุฒิ หรือการเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน

WHAT IS

21st Century GenEd &
NextGen

การจัดการสอนแบบออนไลน์อย่างน้อย 50% เป็นการจัดการสอนแบบ Blended Learning โดยการใช้ระบบ Learning Management System (LMS) ให้แก่ผู้เรียน และวิธีการวัดผลเป็นการประเมินแบบ S/U เท่านั้น โดยสามารถเก็บหน่วยกิตได้เหมือนกับรายวิชา GenEd ปกติ

Personal skills

ทักษะส่วนบุคคล

Interpersonal skills

ทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์

Global citizenship and Leadership

ทักษะด้านการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก

Sustainability

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Video

แนะนำ GenEd 21st Century And NextGen (1)

Video

แนะนำ GenEd 21st Century And NextGen (2)

WHAT IS

21st Century GenEd & NextGen

การจัดการสอนแบบออนไลน์อย่างน้อย 50% เป็นการจัดการสอนแบบ Blended Learning โดยการใช้ระบบ Learning Management System (LMS) ให้แก่ผู้เรียน และวิธีการวัดผลเป็นการประเมินแบบ S/U เท่านั้น โดยสามารถเก็บหน่วยกิตได้เหมือนกับรายวิชา GenEd ปกติ

Video

แนะนำ 21st century & Next Gen (1)

Video

แนะนำ 21st century & Next Gen (2)

Personal Skill

ทักษะส่วนบุคคล

Sustainability

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Interpersonal skills

ทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์

Global citizenship and Leadership

ทักษะด้านการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก

WHAT IS

21st Century & NextGen

การจัดการสอนแบบออนไลน์อย่างน้อย 50% เป็นการจัดการสอนแบบ Blended Learning โดยการใช้ระบบ Learning Management System (LMS) ให้แก่ผู้เรียน และวิธีการวัดผลเป็นการประเมินแบบ S/U เท่านั้น โดยสามารถเก็บหน่วยกิตได้เหมือนกับรายวิชา GenEd ปกติ

Video

Video

แนะนำ 21st century &
NextGen (1)

แนะนำ 21st century &
NextGen (2)

Personal skills

ทักษะส่วนบุคคล

Sustainability

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Interpersonal skills

ทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์

Global citizenship and Leadership

ทักษะด้านการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก

7 Skills

"Sustainability & Quality of Life"


ความเป็นผู้นำใน
ระดับสากล
(Leadership)
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเป้นผู้นำ สามารถสร้างความสำเร็จในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เป็นผู้นำการขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญาแห่งอนาคต ทำให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างปกติสุข และเป็นที่รับรู้ได้

ร่วมสร้างสรรค์สังคม
แห่งการเรียนรู้
(Learning Society)
การรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ความเครียด การเป็นโรคซึมเศร้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน แนวทางการแก้ไขและการจัดการกับปัญหาในทางที่ถูก โดยใช้รายวิชาการศึกษาทั่วไปเข้ามาช่วยในการคิดวิเคราะห์ พิจารณากับปัญหาที่เกิดขึ้น การดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ บุคลิกภาพ การทำความดีหรือการทำประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่าง ๆ และแนวทางการใช้ชีวิตหลังจบการศึกษา

เป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมโลก
(Global Citizen)
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในสาระต่างๆ ที่เกี่ยวกับโลก มีทัศคติ ค่านิยม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณและเชื่อมโยงเหตุและผลในปัญหาต่างๆ และนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบแก้ปัญหาต่างๆของสังคมโลก

มีสุขภาวะที่ดี
(Well-being)
การรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ความเครียด การเป็นโรคซึมเศร้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน แนวทางการแก้ไขและการจัดการกับปัญหาในทางที่ถูก โดยใช้รายวิชาการศึกษาทั่วไปเข้ามาช่วยในการคิดวิเคราะห์ พิจารณากับปัญหาที่เกิดขึ้น การดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ บุคลิกภาพ การทำความดีหรือการทำประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆ และแนวทางการใช้ชีวิตหลังจบการศึกษา

เข้าใจที่มาของ
ความเป็นไทย
และประยุกต์ให้เข้ากับ บริบทพหุวัฒนธรรม
(Thainess&Multicultural)
ความเป็นไทยเป็นรากฐานของการคิด การปฏิบัติของคนไทย ซึ่งในปัจจุบันอาจหลงเหลืออยู่น้อย การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปจะสอนให้นิสิตรู้จักกับความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เข้าใจ เห็นคุณค่า สามารถเชื่อมจุดเริ่มต้นที่เป็นรากฐานของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต กิริยามารยาทอย่างไทย และนำไปประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันอย่างกลมกลืน ที่สำคัญเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยจนสามารถแสดงออกต่อสายตาชาวโลกได้

สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ความเป็นผู้ประกอบการ
(Innovation& Entrepreneur)
การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีหลักสำคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้หลายศาสตร์หลายแขนง เอาความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ เช่น คนเรียนหมอ วันหนึ่งต้องการเปิดคลินิกจะต้องใช้ทักษะด้านอื่นนอกเหนือจากวิชาชีพของตนเอง เช่น การบริหารจัดการ การบัญชี การสื่อสาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงปัญหาเด็กจบใหม่ในด้านการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน และสังคมในที่ทำงานอีกด้วย
ทักษะการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development)
การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งรายวิชาศึกษาทั่วไปในทักษะนี้แต่ละรายวิชามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปจะปลูกฝังให้นิสิตเห็นความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้จริง ทักษะการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
(Sustainable Development)
ทักษะการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
(Sustainable Development)
GenEd 7 Skills


ความเป็นผู้นำ
ในระดับสากล (Leadership)
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเป้นผู้นำ สามารถสร้างความสำเร็จในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เป็นผู้นำการขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญาแห่งอนาคต ทำให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างปกติสุข และเป็นที่รับรู้ได้

ร่วมสร้างสรรค์สังคม
แห่งการเรียนรู้
(Learning Society)
การรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ความเครียด การเป็นโรคซึมเศร้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน แนวทางการแก้ไขและการจัดการกับปัญหาในทางที่ถูก โดยใช้รายวิชาการศึกษาทั่วไปเข้ามาช่วยในการคิดวิเคราะห์ พิจารณากับปัญหาที่เกิดขึ้น การดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ บุคลิกภาพ การทำความดีหรือการทำประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่าง ๆ และแนวทางการใช้ชีวิตหลังจบการศึกษา

เป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมโลก
(Global Citizen)
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในสาระต่างๆ ที่เกี่ยวกับโลก มีทัศคติ ค่านิยม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณและเชื่อมโยงเหตุและผลในปัญหาต่างๆ และนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบแก้ปัญหาต่างๆของสังคมโลก

มีสุขภาวะที่ดี (Well-being)
การรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ความเครียด การเป็นโรคซึมเศร้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน แนวทางการแก้ไขและการจัดการกับปัญหาในทางที่ถูก โดยใช้รายวิชาการศึกษาทั่วไปเข้ามาช่วยในการคิดวิเคราะห์ พิจารณากับปัญหาที่เกิดขึ้น การดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ บุคลิกภาพ การทำความดีหรือการทำประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆ และแนวทางการใช้ชีวิตหลังจบการศึกษา

เข้าใจที่มาของความเป็นไทย และประยุกต์ให้เข้ากับ บริบทพหุวัฒนธรรม
(Thainess&Multicultural)
ความเป็นไทยเป็นรากฐานของการคิด การปฏิบัติของคนไทย ซึ่งในปัจจุบันอาจหลงเหลืออยู่น้อย การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปจะสอนให้นิสิตรู้จักกับความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เข้าใจ เห็นคุณค่า สามารถเชื่อมจุดเริ่มต้นที่เป็นรากฐานของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต กิริยามารยาทอย่างไทย และนำไปประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันอย่างกลมกลืน ที่สำคัญเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยจนสามารถแสดงออกต่อสายตาชาวโลกได้

สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ความเป็นผู้ประกอบการ
(Innovation& Entrepreneur)
การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีหลักสำคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้หลายศาสตร์หลายแขนง เอาความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ เช่น คนเรียนหมอ วันหนึ่งต้องการเปิดคลินิกจะต้องใช้ทักษะด้านอื่นนอกเหนือจากวิชาชีพของตนเอง เช่น การบริหารจัดการ การบัญชี การสื่อสาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงปัญหาเด็กจบใหม่ในด้านการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน และสังคมในที่ทำงานอีกด้วย
ทักษะการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development)
การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งรายวิชาศึกษาทั่วไปในทักษะนี้แต่ละรายวิชามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปจะปลูกฝังให้นิสิตเห็นความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้จริง ทักษะการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
(Sustainable Development)
ทักษะการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
(Sustainable Development)
GenEd 7 Skills


ความเป็นผู้นำในระดับสากล (Leadership)
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเป้นผู้นำ สามารถสร้างความสำเร็จในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เป็นผู้นำการขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญาแห่งอนาคต ทำให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างปกติสุข และเป็นที่รับรู้ได้

ร่วมสร้างสรรค์สังคม แห่งการเรียนรู้ (Learning Society)
เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมสร้างบรรยากาศให้คนในสังคมสามารถเข้าถึงความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติที่ถูกต้อง มีคุณค่าได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เปิดโอกาสให้มีทุกคนได้รับ แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์โดยไม่มีอุปสรรค ไม่เก็บความรู้เอาไว้เพียงผู้เดียว แต่จะเผยแผ่กระจายความรู้ออกสู่สังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ต่อยอดและพัฒนาต่อไปไม่รู้จบ

เป็นพลเมืองที่ดี ของสังคมโลก (Global Citizen)
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในสาระต่างๆ ที่เกี่ยวกับโลก มีทัศคติ ค่านิยม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณและเชื่อมโยงเหตุและผลในปัญหาต่างๆ และนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบแก้ปัญหาต่างๆของสังคมโลก

มีสุขภาวะที่ดี (Well-being)
การรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ความเครียด การเป็นโรคซึมเศร้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน แนวทางการแก้ไขและการจัดการกับปัญหาในทางที่ถูก โดยใช้รายวิชาการศึกษาทั่วไปเข้ามาช่วยในการคิดวิเคราะห์ พิจารณากับปัญหาที่เกิดขึ้น การดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ บุคลิกภาพ การทำความดีหรือการทำประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆ และแนวทางการใช้ชีวิตหลังจบการศึกษา

เข้าใจที่มาของความเป็นไทย และประยุกต์ให้เข้ากับ บริบทพหุวัฒนธรรม (Thainess&Multicultural)
ความเป็นไทยเป็นรากฐานของการคิด การปฏิบัติของคนไทย ซึ่งในปัจจุบันอาจหลงเหลืออยู่น้อย การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปจะสอนให้นิสิตรู้จักกับความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เข้าใจ เห็นคุณค่า สามารถเชื่อมจุดเริ่มต้นที่เป็นรากฐานของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต กิริยามารยาทอย่างไทย และนำไปประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันอย่างกลมกลืน ที่สำคัญเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยจนสามารถแสดงออกต่อสายตาชาวโลกได้

สร้างสรรค์นวัตกรรมและ ความเป็นผู้ประกอบการ (Innovation& Entrepreneur)
การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีหลักสำคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้หลายศาสตร์หลายแขนง เอาความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ เช่น คนเรียนหมอ วันหนึ่งต้องการเปิดคลินิกจะต้องใช้ทักษะด้านอื่นนอกเหนือจากวิชาชีพของตนเอง เช่น การบริหารจัดการ การบัญชี การสื่อสาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงปัญหาเด็กจบใหม่ในด้านการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน และสังคมในที่ทำงานอีกด้วย
ทักษะการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development)
การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งรายวิชาศึกษาทั่วไปในทักษะนี้แต่ละรายวิชามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปจะปลูกฝังให้นิสิตเห็นความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้จริง ทักษะการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
(Sustainable Development)
ทักษะการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
(Sustainable Development)
GenEd 7 Skills

WE Space

"Work and Education Space for all"

พื้นที่สำหรับคนที่ต้องการค้นหาตัวเอง ได้ทำความเข้าใจความชอบ ความถนัด ความสนใจและ กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาตัวเอง ผ่านรูปภาพและ เนื้อหาที่เข้าใจง่าย

บริการ GenEd


ค้นหาวิชา GenEd​
ระบบค้นหารายวิชา นิสิตสามารถค้นหา รายวิชา ตามวัน เวลา หมวดวิชา ที่นิสิตสนใจ โดยจะแสดงเนื้อหารายวิชา วันเรียน ห้องเรียน และจำนวนนิสิตลงทะเบียนของแต่ละวิชาให้นิสิตทราบ Click Here
GenEd Profile Student Profile สำหรับตรวจสอบสถานะการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ให้นิสิตทราบรายวิชาที่เรียนอยู่ ณ ปัจจุบัน และ รายวิชา/หมวดวิชา ที่นิสิตได้เรียนผ่านมาแล้วให้ทราบ จะช่วยให้นิสิตสามารถวางแผนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปให้ครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ แลกของรางวัล G-Reward G-Reward คะแนนหรือแต้มสะสม จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองของศูนย์การศึกษาทั่วไป ร่วมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาทั่วไประยะสั้น CUVIP โดยสามารถนำแต้ม G-Reward ที่มีมาแลกรับของในหน้า G-Reward Shop ได้


ค้นหาวิชา GenEd​
ระบบค้นหารายวิชา นิสิตสามารถค้นหา รายวิชา ตามวัน เวลา หมวดวิชา ที่นิสิตสนใจ โดยจะแสดงเนื้อหารายวิชา วันเรียน ห้องเรียน และจำนวนนิสิตลงทะเบียนของแต่ละวิชาให้นิสิตทราบ ค้นหาวิชา
GenEd Smart Office ช่องทางออนไลน์ ติดต่อ ส่งคำร้อง บริการของทาง GenEd ผ่านทางออนไลน์ ส่งคำร้อง GenEd Clinic ติดต่อสอบถามปรึกษาปัญหาเกี่ยวรายวิชาศึกษาทั่วไป ผ่าน Line Official Line Official


ค้นหาวิชา GenEd​
ระบบค้นหารายวิชา นิสิตสามารถค้นหา รายวิชา ตามวัน เวลา หมวดวิชา ที่นิสิตสนใจ โดยจะแสดงเนื้อหารายวิชา วันเรียน ห้องเรียน และจำนวนนิสิตลงทะเบียนของแต่ละวิชาให้นิสิตทราบ
GenEd Profile Student Profile สำหรับตรวจสอบสถานะการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ให้นิสิตทราบรายวิชาที่เรียนอยู่ ณ ปัจจุบัน และ รายวิชา/หมวดวิชา ที่นิสิตได้เรียนผ่านมาแล้วให้ทราบ จะช่วยให้นิสิตสามารถวางแผนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปให้ครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ แลกของรางวัล G-Reward G-Reward คะแนนหรือแต้มสะสม จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองของศูนย์การศึกษาทั่วไป ร่วมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาทั่วไประยะสั้น CUVIP โดยสามารถนำแต้ม G-Reward ที่มีมาแลกรับของในหน้า G-Reward Shop ได้

วิชา GenEd แนะนำ

อยากบอกอะไรกับ GenEd

อยากบอกอะไรกับ GenEd

แบบสำรวจ/แบบประเมินจาก GenEd

" ผู้ทำแบบประเมินแบบสำรวจจะได้รับ แมสผ้าน่ารัก จาก GenEd ทุกคน "

แบบสำรวจรูปแบบการเรียน GenEd ที่นิสิตสนใจ

"สำรวจสั้นๆ 8 ข้อ พี่ๆ GenEd จะได้ทำหลักสูตรที่ตรงใจน้องๆนิสิต "

แบบประเมินงาน GenEd Fair Online 2021

"ประเมินให้พี่ๆ เพื่อ GenEd Fair ครั้งถัดไปที่ถูกใจน้องๆ "

Follow: GenEd
Follow: Gen อย่าได้ Ed

Download GenEd Book

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Line

ลุ้นรับรางวัลจาก GenEd ในอีก

Minutes
Seconds