ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ต้องมีองค์ประกอบของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป อย่างน้อย 30 หน่วยกิต ในทุกหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้และทักษะนอกเหนือจากศาสตร์ 

เรียนครบ 4 หมวดหมู่

เลือกลง GenEd 4 หมวด หมวดละ 3 หน่วยกิต

– สังคมศาสตร์
– มนุษยศาสตร์   
– สหศาสตร์   
– วิทยาศาสตร์ กับ คณิตศาสตร์

เรียน Free Electives 6 หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี Free Electives นิสิตสามารถลงเรียนวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในจุฬาฯ ​

เรียน GenEd ไม่ซ้ำกับวิชาคณะ

ห้ามลงวิชา GenEd ที่ทางคณะของตนเป็นผู้สอน ให้ลงวิชาเลือกที่สังกัดกับคณะอื่น ๆ แทน​

เลือกวิชา GenEd

"เลือกวิชา ให้ตรงใจ ตาม 4 ทางนี้"

เลือกตาม

ความนิยม

เลือกตาม

ความสนใจ

เลือกตาม

ตารางสอน

เลือกตาม

ความเห็นรุ่นพี่

วิชา GenEd แนะนำ

ความร่วมมือทางการศึกษา

"Learn Anywhere Anytime"

นิทรรศการโครงการทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

CUVIP

Anyone can learn Anywhere

CUVIP เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น ย่อมาจากคำว่า Chulalongkorn University Values Integration Program อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Video

แนะนำ CUVIP

กิจกรรม CUVIP

ตัวอย่างประสบการณ์ CUVIP

Video

Video

คุณพัชรินทร์

คุณปรีดา

Video

Video

อาจารย์สันทัด

คุณนล คุณณพกมล

วิชาแนะนำจาก CUVIP (Year Course)

WHAT IS

21st Century GenEd &
NextGen

การจัดการสอนแบบออนไลน์อย่างน้อย 50% เป็นการจัดการสอนแบบ Blended Learning โดยการใช้ระบบ Learning Management System (LMS) ให้แก่ผู้เรียน และวิธีการวัดผลเป็นการประเมินแบบ S/U เท่านั้น โดยสามารถเก็บหน่วยกิตได้เหมือนกับรายวิชา GenEd ปกติ

Personal skills

ทักษะส่วนบุคคล

Interpersonal skills

ทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์

Global citizenship and Leadership

ทักษะด้านการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก

Sustainability

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Video

แนะนำ GenEd 21st Century And NextGen (1)

Video

แนะนำ GenEd 21st Century And NextGen (2)

WHAT IS

21st Century & NextGen

การจัดการสอนแบบออนไลน์อย่างน้อย 50% เป็นการจัดการสอนแบบ Blended Learning โดยการใช้ระบบ Learning Management System (LMS) ให้แก่ผู้เรียน และวิธีการวัดผลเป็นการประเมินแบบ S/U เท่านั้น โดยสามารถเก็บหน่วยกิตได้เหมือนกับรายวิชา GenEd ปกติ

Video

Video

แนะนำ 21st century &
NextGen (1)

แนะนำ 21st century &
NextGen (2)

Personal skills

ทักษะส่วนบุคคล

Sustainability

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Interpersonal skills

ทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์

Global citizenship and Leadership

ทักษะด้านการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก

7 Skills

"Sustainability & Quality of Life"

บริการ GenEd

CUDSON

“Work and Education Space for all”

พื้นที่สำหรับคนที่ต้องการค้นหาตัวเอง ได้ทำความเข้าใจความชอบ ความถนัด ความสนใจและ กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาตัวเอง ผ่านรูปภาพและ เนื้อหาที่เข้าใจง่าย

ประกาศรายชื่อนิสิตแสดงความจำนงขอเรียนเพิ่ม (วิชารหัส 02XXXXX)

กิจกรรม CUVIP

อยากบอกอะไรกับ GenEd

แบบประเมินงาน GenEd Fair 2023

“ผู้ทำแบบประเมินสามารถลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ "

Follow: GenEd
Follow: Gen อย่าได้ Ed
Follow : CU Neuron
Follow : CUVIP

Download GenEd Book

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Line

ลุ้นรับรางวัลจาก GenEd ในอีก

Minutes
Seconds